RODO

Klauzula informacyjnej dla rodziców (prawnych opiekunów)

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 RODO, Właściciel
Akademia Małych Odkrywców (AMO), ul. Sienkiewicza 5, 06-400 Ciechanów, inforuje że:
1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Małych Odkrywców (AMO), ul. Sienkiewicza 5, 06-
400 Ciechanów, tel. 664 702 900, mail: biuro@amoprzedszkole.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie
będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z
dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 tekst jedn. ze zm.), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14
grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 tekst jedn. ze zm.).
4. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej
szkoły: http://amoprzedszkole.pl/ w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola oraz
osiągnięć podopiecznych. Dane osobowe przechowywane i archiwizowane będą na stronie przez 3 lata od daty
publikacji, a następnie trwale usuwane.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
3) przenoszenia danych,
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy
prawnej do ich przetwarzania.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator Danych Osobowych