Kadra

KADRA PRZEDSZKOLA

 
Tworzy ją zespół młodych, wykształconych, kreatywnych pełnych pasji i ciepła nauczycieli dbających o przyjazną atmosferę w przedszkolu. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. W swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie
 
W każdej grupie wiekowej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wychowawca i nauczyciel.
 
Wszyscy nauczyciele pracujący w AMO posiadają wymagane przez MEN uprawnienia zawodowe niezbędne do pracy w placówka przedszkolnych. W swojej pracy realizują program edukacyjny zgodny z nową podstawą programową.
 
W skład zespołu sprawującego opiekę nad dziećmi wchodzą również doświadczeni specjaliści z różnych dziedzin: psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, dietetyk.
 

PSYCHOLOG

 
Specjalista posiadający wieloletnią praktykę terapeutyczną udziela konsultacji nauczycielom, obserwuje dzieci i pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych. Z indywidualnych porad psychologa skorzystać mogą również Rodzice po uprzednim umówieniu spotkania z dyrektorem przedszkola. Psycholog prowadzi również warsztaty dla rodziców.
 

LOGOPEDA

 
Wszystkie dzieci objęte są profilaktyka logopedyczną. Doświadczony logopeda po przeprowadzonej diagnozie organizuje indywidualną terapie logopedyczną, podczas której prowadzi zabawy i ćwiczenia wspierające prawidłowy rozwój mowy dziecka.
 

FIZJOTERAPEUTA

 
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w przedszkolu to szereg oddziaływań stymulujących, prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń, gier ruchowych. Mają one na celu wyrównanie lub zmniejszenie zaburzeń uwarunkowanych uszkodzeniem OUN, minimalizowanie trudności rozwojowych dziecka, wspomaganie jego rozwoju psychomotorycznego, korygowanie ewentualnych zaburzeń w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, wpływają również na ogólną poprawę rozwoju umysłowego dziecka. Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w kilkuosobowych zespołach.
 

Wszyscy nasi wychowawcy posiadają „artystyczną duszę”, są osobami ciepłymi, cierpliwymi i gotowymi do dalszego doskonalenia swoich umiejętności. Potrafią troskliwie zadbać o dzieci – ich rozwój, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo.